Deze uitspraak deed onlangs prof. Jaap van Duijn. Hij schreef de onderstaande column.

“In mijn eerste column van dit jaar werd de vraag opgeworpen of de twintigste eeuw eigenlijk al wel voorbij was. Tijdperken hielden zich immers niet aan ronde getallen. De achttiende eeuw eindigde pas in 1815, en de negentiende in 1918. Mijn conclusie was toen: ’Het is dan wel 2020, maar de 21e eeuw is nog steeds niet begonnen.’

We zijn nu vier maanden verder en wat toen nog niet bevroed kon worden, is nu zekerheid. Er is een tijdperk afgesloten en we staan aan het begin van een nieuwe tijd. Het jaar 2020 wordt een van die ankerpunten in de (economische) geschiedenis, net zoals 1815 dat was, en 1848, 1873, 1929 en 1973, om een aantal belangrijke te noemen – jaren van ommekeer.

Lees hier verder.

Wandelende senioren langs de kust 705x470

Foto: Hollandse Hoogte

Op de opiniepagina van het Financieele Dagblad van 19 mei is een ingezonden stuk geplaatst, aangeleverd door de heren Jaap van der Spek en Joep Schouten, co-voorzitters van onze Koepel. Zij reageren hiermee op de uitlatingen van professor Sigrid Hemels in het FD van 15 mei. Hieronder de tekst van de ingezonden brief.

Hoogleraar Sigrid Hemels betoogt dat rijkere gepensioneerden ook AOW-premie moeten betalen, om solidair te zijn met de jongere generatie, die de kosten van de coronacrisis moet dragen (FD, 15 mei). Zij stelt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Gemakshalve gaat zij eraan voorbij dat dit natuurlijk ook geldt voor rijkere werkenden, zoals hoogleraren, fiscalisten en advocaten.

Hoogleraar belastingrecht Sigrid Hemels van de Erasmus universiteit brengt in Het Financieele Dagblad van vrijdag 15 mei een oud stokpaardje op tegen het decor van de coronacrisis: rijkere gepensioneerden moeten ook AOW-premie gaan betalen om zich solidair betonen met de jongere generatie, die in de toekomst de kosten van de coronacrisis moet dragen.

Hemels stelt terecht dat de corona crisis een gat slaat in de schatkist dat weer aangevuld moet worden en dat daarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Ze voert een aantal argumenten aan waarom gepensioneerden solidair moeten zijn, die niet of niet geheel kloppen en die vooral naar haar doel toe redeneren: AOW’ers moeten ook AOW-premie betalen.

Er wordt nog steeds door de politiek en de overheid inclusief de volgzame DNB en AFM gesteld dat ons pensioenstelsel onhoudbaar zou zijn. Zolang het rendement op de belegde middelen hoger is dan de rekenrente in de premie is het stelsel stabiel en dat is altijd het geval geweest door de veel hogere rendementen die tot extra stijging van de belegde middelen leiden. Elke actuaris kan dat bevestigen en dat feit is ook aangetoond in het rapport Naar nastrevenswaardig pensioenstelsel.. De grafiek toont dat er ruimte is geweest voor indexatie van de pensioenen van jong en oud.

Lees hier verder.

De twee grote en actuele dossiers van dit moment zijn vanzelfsprekend de Zorg en de Pensioenen. De Coronacrisis heeft de zorgsector voor een heel grote uitdaging geplaatst die tot nu toe met keihard werken en intelligente maatregelen op bewonderenswaardige wijze het hoofd is geboden. In de ziekenhuizen is recentelijk op de IC-afdelingen enige verruiming gekomen door een afname van het aantal patiënten. In de verpleeghuizen daarentegen eist de Corona uitbraak nog steeds een hoge tol en wordt van het personeel dat met gevaar voor eigen gezondheid en met bescheiden middelen de bewoners moet geruststellen en verzorgen, het uiterste gevraagd.

Het gebrek aan werkelijk contact met familie maakt de situatie voor de geïsoleerde en kwetsbare ouderen onverdraaglijk. Ook in de thuiszorg is de situatie, die door de overheveling van taken van het Rijk naar de Gemeenten zonder passend budget toch al ingewikkeld was, nu nog ongemakkelijker.

De commissie Zorg, Welzijn en Wonen (ZWW) heeft juist in deze periode veel oog voor de bijzonder lastige situatie voor de mantelzorgers, vaak de partner, van demente ouderen die nu niet naar de voor de mantelzorger enigszins ontlastende dagbesteding kunnen.

Lees hier verder.

De politiek kent al jaren het politieke dogma van het opheffen van de collectieve en solidaire uitkeringsovereenkomst met vaste nominale pensioentoezegging van onze pensioenfondsen en te vervangen door een individuele beschikbare premieregeling. Daarbij komt wel de verplichtstelling in groot gevaar en dat zal óók gelden voor de bestaande toezegging bij onze uitkeringsovereenkomsten. Maar deze pensioenaanspraken behoren wel tot ons persoonlijke vermogensrecht volgens de Hoge Raad in 2012.

 Lees hier meer.

20200418 yoga voor ouderen 990a28079e05143c

Er wordt ons veelvuldig gevraagd aandacht te schenken aan anderen en waar mogelijk anderen op de een of andere manier te helpen. Dat is terecht. Wat ook belangrijk is, is dat wij aan onszelf denken. Wij zijn nu veel vaker in huis en de kans bestaat dat wij meer zitten en minder aandacht besteden aan bewegen.

Buiten bewegen, even wandelen of even fietsen, is een mogelijkheid. Natuurlijk wel in uw eigen omgeving en niet in de drukte. Binnen bewegen is ook makkelijk.

Heeft u ideeën nodig, kijk dan eens op de site van BeterOud. U vindt daar ondermeer een leuke tool die wij Inkoppertjes hebben genoemd. Bij het ontwikkelen van de tool zijn onze vertegenwoordigers in het consortium BeterOud nauw betrokken geweest. Klik hier voor de informatie .

Onder senioren is een groeiende behoefte aan geclusterde woonvormen met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen. Het aanbod blijft achter bij de vraag. Om (particuliere) initiatiefnemers te helpen is de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) in het leven geroepen. Deze regeling helpt initiatiefnemers bij de financiering van innovatieve woonvormen die wonen, ondersteuning en eventueel zorg combineren.

Wellicht bent u betrokken bij een dergelijk initiatief of denkt u er over na om samen met anderen initiatieven te ontplooien. Alle informatie over de recent uitgebreide stimuleringsregeling vindt u hier.

20200418 verpleegstermetoudevrouw

De seniorenorganisaties Koepel Gepensioneerden, KBO-Brabant, KBO-PCOB, FASv en NOOM hebben op dit moment wekelijks een gezamenlijk overleg met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ook de Raad van Ouderen is in het overleg vertegenwoordigd.

In het corona gerelateerde overleg wordt gesproken over wat ons als ouderen bezighoudt, welke signalen de seniorenorganisaties van hun leden krijgen en welke initiatieven worden ontplooid. Van elkaars initiatieven wordt geleerd en waar mogelijk wordt samengewerkt bij het delen of ontplooien van initiatieven. Op deze manier samenwerken smaakt naar meer!

U kunt het artikel hier verder lezen

In onze eerdere berichtgeving hebben we al gemeld, dat de ambtenaren die zich bezighouden met de ondersteuning van de uitwerking van het pensioenakkoord, ook in deze moeilijke Corona-tijd zijn vrijgesteld van andere taken om door te kunnen gaan met hun werk voor de stuurgroep. Ook de werkgroepen, de stuurgroep en de klankbordgroepen gaan door, zij het dat alles nu via de digitale weg, telefoonverkeer, conference calls en video-vergaderingen loopt. Vooral in het begin was dat nog niet zo eenvoudig, maar het begint te wennen en daarmee loopt het ook steeds beter.

Lees hier verder.