De laatste jaren heeft de Rijksoverheid veel ambtenaren met vervroegd pensioen gestuurd. Dat past niet bij het voorbeeldgedrag dat nodig is en zal niet meer moeten gebeuren. Mensen in zware beroepen moeten de mogelijkheid houden om vervroegd uit te treden. Deeltijdpensioen is een andere mogelijkheid om verminderde (fysieke) belastbaarheid te combineren met langer doorwerken; via de levensloopregeling kan dat ondersteund worden. De pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar blijft onaangetast. Maar mensen die langer willen doorwerken na hun 65e mogen niet ontmoedigd of tegengewerkt worden door belemmerende regelgeving, CAO-bepalingen of negatieve financiële prikkels. We vergroten vanaf 2011 stapsgewijs en naar draagkracht de financiering van de AOW uit algemene middelen. De PvdA wil de AOW welvaartsvast houden: de AOW moet van jaar op jaar meestijgen met de lonen. Koppelen dus! Wij willen de zekerheid van een welvaartsvaste AOW ook voor toekomstige generaties veiligstellen. Door nu al maatregelen te nemen is dat mogelijk.

Ten eerste willen we dat er meer mensen aan het werk komen en blijven. Ten tweede zorgen we dat de overheidsfinanciën op orde zijn. Door een overschot op de begroting van 0,5% in 2011 werken we aan op lange termijn houdbare overheidsfinanciën. Dat is echter niet voldoende. Daarom maken wij meer belastinggeld vrij, naar draagkracht, om de AOW in stand te houden. Het past bij een betrouwbare overheid dat we daarbij van de huidige ouderen geen extra bijdrage vragen. We beginnen pas in 2011, met mensen die vanaf dat moment 65 jaar worden. Van hen vragen we een jaarlijks stapsgewijs toenemende extra bijdrage. Naar draagkracht. Dat betekent dat van mensen die in de toekomst alleen AOW krijgen of AOW met een beperkt aanvullend pensioen (€15.000 of minder boven op de AOW), geen bijdrage gevraagd wordt. Voor wie een hoger aanvullend pensioen heeft komt zo’n stapje neer op maximaal 0.6% van het aanvullend pensioen boven deze vrijstelling. Dat is 6 euro op elke 1000 euro boven de vrijstelling. De opbrengsten gaan in het AOW-fonds van de Sociale Verzekeringsbank zodat de politiek het nooit kan uitgeven aan andere zaken. Het is en blijft geld voorde AOW. Naast het koppelen van de AOW aan de lonen, nemen we nog een aantal andere koopkracht ondersteunende maatregelen die goed uitwerken voor ouderen zoals gratis openbaar vervoer in de daluren, het terugdraaien van de bezuinigingen op de huursubsidie en het afschaffen van de no-claimregeling in de zorg.

  • De AOW leeftijd blijft 65 jaar. De AOW-stijging wordt gekoppeld aan de loonstijging
  • We nemen een aantal koopkracht ondersteunende maatregelen voor ouderen
  • We maken het voor veel meer mensen aantrekkelijk om te gaan en blijven werken
  • We streven naar een financieringsoverschot van 0.5% bij trendmatige groei in 2011

De levensloopregeling blijkt in de praktijk alleen aantrekkelijk voor mensen die veel verdienen. Om te zorgen dat meer mensen er gebruik van kunnen maken wil de PvdA de verlofkorting verhogen zodat bijvoorbeeld ook mensen met een kleine beurs er wat aan hebben. De levensloopregeling mag naar eigen inzicht worden aangewend, maar het gebruik van de regeling voor scholing, verlofsparen en deeltijdpensioen wordt extra gestimuleerd. Mensen in zware beroepen moeten de mogelijkheid houden om vervroegd uit te treden. Werknemers krijgen het recht om gespaard verlof ook daadwerkelijk op te nemen. De spaarloonregeling blijft gewoon bestaan. We maken het wel makkelijker over te stappen van de levensloopregeling naar de spaarloonregeling. En weer terug natuurlijk.