Belgen azen op pensioengeld van Nederland (kst-28294-26)
BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 maart 2007. Op dinsdag 27 maart zijn door het Tweede Kamerlid de heer Omtzigt (CDA) vragen gesteld naar aanleiding van het bericht «Belgen azen op pensioengeld van Nederland» in het Financiële Dagblad (d.d. 26 maart jl.). Dit bericht is gebaseerd op het artikel «Verschillen in pensioentoezicht tussen landen vragen om een integrale vergelijking» uit het Kwartaalbericht maart 2007 van De Nederlandsche Bank. De heer Omtzigt vraagt mij en de minister van Financiën een reactie te geven op dit artikel uit het Kwartaalbericht en aan te geven hoe de regering garandeert dat er een adequate dekking is van Nederlandse pensioenvermogens. Hierbij bericht ik u mede namens de minister van Financiën.

Verplaatsing van pensioenfondsen naar België (kst-28294-27)
BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 april 2007. Hierbij zend ik u mede namens de minister van Financiën de antwoorden op de Kamervragen van de leden Omtzigt (CDA), Hamer (PvdA) en Blok (VVD) over verplaatsing van pensioenfondsen naar België (Aanhangsel der Handelingen, nr. 1182, vergaderjaar 2006–2007).

Motie van de leden Omtzigt en Hamer (kst-28294-28)
MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN HAMER
Voorgesteld 11 april 2007. Gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de pensioenbesparingen van 700 mld. een essentiële bijdrage leveren aan een goede oude dag, voor werkgelegenheid zorgen en voor unieke expertise in ons land; overwegende, dat andere landen in de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte een veel minder strikt toezichtkader hebben dan Nederland en tegelijkertijd nooit zelf pensioenfondsen hebben opgebouwd; overwegende, dat Nederland via bepalingen in het nationale arbeidsrecht eisen kan stellen aan pensioentoezeggingen in Nederland die elders worden ondergebracht; verzoekt de regering vóór 15 augustus 2007 aan de Kamer een gedegen vergelijking te sturen van de toezichtregimes op pensioenfondsen in de Europese Economische Ruimte; verzoekt de regering indien de verschillen tussen landen groot zijn, in augustus 2007 voorstellen te doen die pensioentoezeggingen in Nederland beschermen en aan Nederlandse toezichteisen onderwerpen; verzoekt de regering ten slotte ervoor te zorgen dat Nederland een aantrekkelijk vestigingsklimaat heeft voor pensioenfondsen uit heel Europa, en gaat over tot de orde van de dag.

Het moet voor de pensioenfondsen aantrekkelijk zijn om in Nederland te blijven (kst-28294-29)
VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG
Vastgesteld 14 mei 2007. De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 en de vaste commissie voor Financiën hebben op 4 april 2007 overleg gevoerd met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en viceministerpresident, minister Bos van Financiën over: – de verschillen in pensioentoezicht tussen landen (28 294, nr. 26). Van dit overleg brengen de commissies bijgaand samenvattend verslag uit.