Robuuste Pensioenen
Naast de AOW en persoonlijke vermogens vormen de collectief opgebouwde pensioenen het fundament onder het welzijn van huidige en toekomstige gepensioneerden. Nederlanders hebben samen een pensioenpot van circa 900miljard euro bij elkaar gespaard Dit collectieve stelsel van aanvullende pensioenen kampt echter met structurele problemen. Het stelsel blijkt niet om te kunnen gaan met de immer stijgende levensverwachting en de volatiliteit op de financiële markten. Verder is er sprake van perverse solidariteit tussen laag- en hoogopgeleiden en jong en oud via de doorsneepremie. D66 wil daarom dat er een nieuw stelsel wordt vormgegeven. Dit nieuwe stelsel moet meer keuzevrijheid bieden en het eigendom van het gespaarde pensioenvermogen moet duidelijk per deelnemer vastliggen. D66 wil de voordelen van het huidige stelsel handhaven door het behoud van verplichte deelname en collectieve uitvoering. D66 wil dat bij de vormgeving van dit nieuwe stelsel rekening wordt gehouden met ZZP-ers en werknemers die nu geen collectief pensioen opbouwen. Zij zouden ook de mogelijkheid moeten hebben deel te nemen aan het stelsel voor aanvullend pensioen. Voordat er wordt overgegaan naar een nieuw stelsel wil D66 dat de huidige tekorten op een generatieneutrale wijze worden opgelost. D66 wil mede daarom binnen het huidige nominale pensioenkader vasthouden aan een marktconforme risicovrije rekenrente. D66 wil dat de besturen van de pensioenfondsen deskundig zijn en zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van de deelnemers. Daarom heeft D66 er voor gezorgd dat gepensioneerden, evenals werknemers, voortaan een wettelijk recht hebben op vertegenwoordiging in de besturen van hun fonds. D66 zal zich sterk maken voor een verdere democratisering van de pensioenfondsen.

Hogere AOW-leeftijd
D66 wil de AOW-leeftijd geleidelijk verhogen naar 67 jaar in 2021. Daarna laten we deze automatisch meestijgen met de levensverwachting. Daarbij wordt de AOW-leeftijd flexibeler: mensen krijgen keuzevrijheid over de leeftijd waarop ze de AOW laten ingaan. Zo helpen we mensen die later met pensioen willen gaan. Ook kunnen mensen de AOW eerder laten ingaan. Dit is een uitkomst voor degenen die al met vroegpensioen zijn en een inkomensgat verwachten door de leeftijdsverhoging. Wie later met pensioen gaat krijgt een hogere uitkering, wie de AOW eerder opneemt krijgt een lagere uitkering.