De afgelopen decennia is de levensverwachting snel opgelopen. Dit is natuurlijk goed nieuws. Zeker omdat we onze ‘oude dag’ in steeds betere gezondheid doorbrengen. Maar er is ook een keerzijde. De pensioenverplichtingen zullen door de toegenomen levensverwachting met vele tientallen miljarden oplopen. De VVD wil een sterk pensioenstelsel dat op lange termijn voldoende waarborgen biedt voor een duurzaam en betaalbaar pensioen, ook als de levensverwachting in de toekomst verder stijgt. Om dit te bereiken is het onvermijdelijk dat we het huidige stelsel aanpassen. De VVD vindt dat de zogenoemde rekenrente dient aan te zetten tot verstandig risicomanagement en niet dient te leiden tot verstoring in de markt voor risicoafdekking. Het opportunistisch aanpassen van deze rente moet worden voorkomen.

Allereerst geldt dat voor de AOW. De VVD vindt dat er op korte termijn maatregelen moeten worden genomen om de toekomst van de AOW veilig te stellen. Dat doen we door de AOW-leeftijd versneld in stappen te verhogen naar 67 in 2018. Om de AOW ook in de toekomst veilig te stellen wordt deze na 2018 gekoppeld aan de levensverwachting.

Hoewel de aanvullende pensioenen binnen het domein van de sociale partners vallen, wil de VVD de aanvullende pensioenen harmoniseren met de aanpassingen in de AOW. Dit betekent dat de leeftijd voor aanvullende pensioenen gelijk oploopt met de verhoging van de AOW-leeftijd. De fiscale behandeling van de premies voor het aanvullende pensioen kan hiermee worden geharmoniseerd. De VVD streeft vergroting van de keuzevrijheid in het pensioenstelsel na. De VVD bepaalt haar standpunt over de doorsneepremie mede op basis van een fundamenteel onderzoek dat daarover nu wordt uitgevoerd. De VVD is voor een evenwichtige vertegenwoordiging in besturen van pensioenfondsen.

Een groep werkende mensen die niet volledig kan profiteren van het collectieve pensioensysteem, zijn de ZZP-ers. Belemmeringen die hen uitsluiten van vrijwillige deelname in collectieve pensioenen worden weggenomen. Voor multinationals moet het mogelijk zijn al hun gepensioneerden in een algemene pensioeninstelling in Nederland onder te brengen.

De VVD vindt dat het Nederlandse pensioenstelsel een Nederlandse zaak is, waarmee de Europese Unie geen bemoeienis hoort te hebben.