oude jonge 1

ANBI: ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING

De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat NBP geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn giften aan NBP aftrekbaar binnen de daarvoor geldende regels.

Fiscaal nummer of RSIN: 002872675

SCHENKEN MET BELASTINGVOORDEEL

De Belastingdienst betaalt graag een deel van uw schenking (contributie en eventueel aanvullende schenking). Als u ons namelijk minimaal vijf jaar lang met een vast bedrag steunt, dan is dit volledig aftrekbaar van de belasting. En krijgt u een deel hiervan terug. Dat noemen we een periodieke schenking.

PROFITEER ZELF OF SCHENK HET VOORDEEL

U bepaalt zelf de hoogte van de periodieke schenking en legt dit vast via een schriftelijke schenkingsovereenkomst, welke u hier of onderaan dit artikel vindt om in te vullen (transactienummer is uw lidnummer). Hoe hoger de gift, hoe hoger het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag aftrekken. U hebt voor het digitaal invullen van het formulier Adobe Reader nodig, versie 8 of hoger. U kunt dit formulier echter ook printen en handmatig invullen of het kantoor van de NBP om hulp bij het invullen vragen. De meest recente versie van Adobe Reader kunt u gratis downloaden: https://get.adobe.com/nl/reader/

Eenmalige schenkingen hebben een ondergrens van 1% van het verzamelinkomen (box 1,2 en 3) van u en uw partner; verder een bovengrens van 10%. Op www.berekenhet.nl vindt u een handige rekenformule.

De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen NBP is u zeer erkentelijk voor giften en donaties, waaraan de fiscus nog een bijdrage levert.

Formulier Belastingdienst Overeenkomst Periodieke gift in geld

Publicatieverplichting ANBI 2021

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
De NBP is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en is statutair gevestigd te Den Haag.
De NBP is opgericht op 12 mei 1919 en is ingeschreven in het handelsregister van Kamer van Koophandel onder nummer 40408398. Het hoofdkantoor van de NBP is gevestigd in Zoetermeer aan de Boerhaavelaan 40, postcode 2713HX.

Klik hier voor de uitgebreide versie

Klik hier voor de jaarrekening 2022