oude jonge 1

Verantwoordingsorgaan

Tot 2014 kenden pensioenfondsen deelnemersraden. Hierin waren werknemers en werkgevers vertegenwoordigd. In 2014 is de naam veranderd in Verantwoordingsorgaan (VO) en hebben ook gepensioneerden zetels.

De belangrijkste taken en bevoegdheden van het VO zijn:

Het bestuur van een pensioenfonds legt verantwoording af aan het VO over haar beleid en hoe dit is uitgevoerd. Het VO is bevoegd jaarlijks een oordeel te geven over zaken zoals het handelen van het bestuur, het gevoerde beleid, het voorgenomen beleid en de naleving van de Code pensioenfondsen.

Het VO heeft recht, om in het kader van haar taak, te overleggen met het bestuur, de compliance officer, de Raad van toezicht, de externe accountant en de externe actuaris.

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur, gevraagd of uit eigen beweging over zaken zoals het beleid inzake beloningen, de vorm en inrichting van het intern toezicht, het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure; het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid; het vaststellen en wijzigen van het strategisch beleggingsbeleid; het vaststellen en wijzigen van de actuariƫle en bedrijfstechnische nota; het vaststellen en wijzigen van het strategisch meerjarenplan, de wijziging van de statuten en de reglementen van de organen van het fonds (niet zijnde pensioenreglementen), het vaststellen en wijzigen van een herstelplan, het terugstorten van premie of verlenen van premiekorting, het doorvoeren van kortingsmaatregelen.

De geleding van pensioengerechtigden van het verantwoordingsorgaan is voorts bevoegd tot het doen van een bindende voordracht voor de benoeming van leden van het bestuur namens de gepensioneerden. 

Verantwoordingsorgaan ABP
Samenstelling

De 48 leden van het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigen de 2,8 miljoen werknemers, werkgevers en gepensioneerden van ABP. Dit zijn 19 leden namens werknemers, 13 leden namens pensioengerechtigden en 16 leden namens werkgevers.

Binnen het Verantwoordingsorgaan (VO) zijn 4 commissies actief die veelal gelijktijdig vergaderen. Er is een vijfde commissie opgericht met uitsluitend gepensioneerde leden van het VO welke regelmatig overlegt met de bestuurders die namens de gepensioneerden zitting hebben in het bestuur. Daarom is door de fractie een samenwerking aangegaan met andere fracties (CMHF/AC/FOG-ABP). Deze gecombineerde fractie heeft 7 leden waardoor in alle commissies ten minste een persoon afgevaardigd is. Van de 7 leden van de gecombineerde fractie zijn er 5 gepensioneerd.

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over beleid en de gevolgen daarvan voor deelnemers. Bijvoorbeeld over:

1. de hoogte van de pensioenpremie en indexaties
2. de regels voor beleggen
3. de manier van communiceren

De 48 leden zijn verdeeld over de volgende commissies: FinanciĆ«n, Communicatie, Beleggingen en Algemeen. Daarnaast is een commissie opgericht waarin uitsluitend de gepensioneerden overleggen met de bestuursleden namens de gepensioneerden. 

Meer over het verantwoordingsorgaan van het ABP leest u op www.abp.nl/over-abp/onze-organisatie/verantwoordingsorgaan Hier kunt u ook de publieksverslagen lezen van de vergaderingen van verantwoordingsorgaan en bestuur.

In onderstaande documenten vindt u nieuws over het Verantwoordingsorgaan ABP:

Nieuw Verantwoordingsorgaan ABP 2022

Deelnemers en pensioengerechtigden van het ABP mogen van 4 tot en met 24 april 2022 stemmen voor de samenstelling van het Verantwoordingsorgaan (VO). Het Verantwoordingsorgaan is een van de belangrijkste bestuursorganen van het ABP.

Kijk via onderstaande link naar de leuke campagnefilm van NBP voor de verkiezingen in april 2022. Kies voor de lijst van NBP, deze lijst wordt gesteund door KBO-Brabant en KBO-Noord-Holland.

Met lijsttrekker Rob de Brouwer (auteur van het boek "Het Pensioendrama Ontrafeld, Waarom Je Te Veel Spaart En Te Weinig Krijgt.") als zichzelf en Alfred van den Heuvel als zijn vriend.

Veel kijkplezier!!!

nbp verkiezingen film

Download hier het filmpje (974 MB).