NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2022

Zoetermeer, 09 februari 2022

 

Geachte lezers,

Met deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte houden van de zaken waar NBP op dit moment mee bezig is maar allereerst een aankondiging van versterking van de bestuurlijke gelederen.
Wij hebben Dr. Sybe Terwee bereid gevonden om onze gelederen te komen versterken.
Dr. Terwee is redacteur geweest van de Praktijkgids Pensioenen, tevens was hij lid van de Kring van Pensioenspecialisten. Wij zullen hem in het volgende nummer van Pensioenbelangen uitgebreid aan u voorstellen. Voorlopig treedt hij op als adviseur van het bestuur maar met het verschijnen van Pensioenbelangen zetten we de procedure in gang om hem te benoemen als lid van de ledenraad.

Wet Toekomst Pensioenen
Op dit moment ligt de Wet Toekomst Pensioenen voor advies bij de Raad van State.
Dit voorjaar komt de wet met het advies van de Raad voor behandeling in de Tweede kamer. NBP heeft een brief naar de vice voorzitter van de Raad gestuurd. In de brief uit NBP zijn zorgen over het nieuwe stelsel dat volgens ons niet gaat opleveren wat het belooft en wijst NBP naar het rapport van het Adviescollege Toetsing en Regeldruk (ATR) dat zeer kritisch is.
Voorts heeft NBP er bij de Raad op aangedrongen vooral ook te kijken naar de opvattingen van heel veel zeer deskundige mensen buiten de vaste kring van “overheids”adviseurs die een heel andere mening hebben over het nut en de noodzaak om het bestaande stelsel af te breken.
De tekst van de brief aan de Raad van State is te lezen op onze website www.pensioenbelangen.nl.

Transitie periode naar het nieuwe stelsel.
De discussie over het nieuwe stelsel moet nog in de Tweede - en Eerste Kamer gevoerd worden. Het nieuwe stelsel treedt niet voor 2027 in werking. Intussen wordt een grote groep gepensioneerden tot armoe gedreven mede door de hoge inflatie die nog wel een tijdje zal voortduren.
Wij zijn, zoals u weet, zeer pessimistisch als het gaat om de pensioenresultaten in het nieuwe stelsel. Als het al ooit iets positiefs gaat opleveren, wat wij betwijfelen, dan zal dat nog jaren duren. Dan is er tegen die tijd al meer dan 20 jaar niet meer geïndexeerd. Dit betekent dat een hele generatie gepensioneerden nooit enige indexatie heeft ontvangen en meer dan de helft van het pensioeninkomen heeft zien verdampen.
Het kabinet is met een voorstel gekomen om in de overgangsjaren naar het nieuwe stelsel, indexatie iets sneller mogelijk te maken. Op dit moment is de vereiste beleidsdekkingsgraad om (gedeeltelijk) te mogen indexeren 110%. Het voorstel is om dit percentage te verlagen naar 105%. Om dit idee te toetsen heeft het kabinet een consultatieronde ingelast waarin een ieder die dat wilde commentaar kon leveren.

Uiteraard heeft NBP van deze gelegenheid gebruik gemaakt.
Ook deze inbreng van NBP is na te lezen op onze website maar in het kort komt ons commentaar erop neer dat we:
a) helemaal geen nieuw stelsel moeten willen, wanneer een redelijke rekenrente wordt toegepast zijn immers alle indexatieproblemen opgelost, maar
b) blijft de overheid volhouden dat er een nieuw stelsel moet komen, dan nog moet men geen ad hoc maatregel nemen alléén voor 2022.

Haal dan liever een rekenrente uit het nieuwe stelsel naar voren en bereken die door ook te kijken naar zekere kasstromen uit de andere beleggingen dan de risicovrije staatsobligaties. Een dergelijke rekenrente zou op 1,9% komen wat voor het overgrote deel der fondsen meer dan voldoende is om te kunnen indexeren.

Mocht dit nog een brug te ver zijn (ik zou haast zeggen voor de Haagse angsthazen) dan zou men in elk geval moeten kiezen voor een actuele dekkingsgraad van 100% in plaats van een beleidsdekkingsgraad van 105% . Ook dan zullen er helaas nog steeds veel pensioenfondsen zijn die niet aan indexatie toekomen.

5% Knip bij ABP
In het laatste nummer van Pensioenbelangen werd geschreven over het probleem van oneerlijke pensioenverlaging bij overgang van full time naar korter werken.
De advocaten die wij spraken over dit onderwerp zien wel aanknopingspunten voor een juridische actie.
Al met al hebben zich weinig mensen aangemeld die in een soortgelijke situatie zitten.
Eén persoon heeft de hele interne klachtenprocedure bij ABP doorlopen en wacht nog op het definitieve oordeel van de Beroeps Commissie, wij wachten nog even de uitspraak van die Commissie af alvorens vervolgstappen te overwegen.

Ga stemmen voor het Verantwoordingsorgaan van ABP !
Vanaf 4 april tot 25 april kunnen ABP-deelnemers stemmen voor het nieuwe Verantwoordingsorgaan (VO) van het ABP.
Voor NBP was prof. Bernhard van Praag jaren lid van dit orgaan. Van Praag heeft al die jaren met veel energie de belangen van NBP leden in dit orgaan behartigd.
Wat is het VO ? Het is het adviesorgaan voor het ABP- bestuur. In de komende 4-jaarsperiode vanaf juli 2022 zitten daarin 19 vertegenwoordigers van werkenden, 13 vertegenwoordigers van gepensioneerden en 16 vertegenwoordigers van ministeries, waterschappen, gemeentes, onderwijs, enz . (de zogenaamde werkgevers).
Voor gepensioneerden zijn deze verkiezingen heel belangrijk, want verantwoordingsorganen zijn de enige plekken waar gepensioneerden hun stem kunnen laten horen.
NBP heeft een lijst ingediend voor de verkiezing van gepensioneerden-vertegenwoordigers in het VO. Iedereen met een ABP- pensioen kan stemmen op de NBP, dus niet alleen leden van NBP. Iedereen krijgt van ABP een uitnodiging met kiesbiljet. Krijgt U dat niet, dan kunt U het aanvragen op de ABP -website.
Heeft u familie of vrienden met een ABP pensioen, breng hen dan deze verkiezing onder de aandacht en vraag hen op een NBP kandidaat te stemmen.

Op onze lijst staan 10 personen die zich allen enthousiast en met kennis van zaken willen inzetten voor de verdediging van pensioenbelangen. Dat zijn de belangen van reeds gepensioneerden en van nog actieven, die een pensioenrecht opbouwen. NBP is niet gelieerd aan de vakbonden, die gepensioneerden en actieven de laatste tien jaar zo vreselijk in de kou hebben laten staan (20% koopkrachtverlies).
De opvattingen over pensioenproblemen van KBO-Brabant en NBP zijn vrijwel identiek, Wij werken dan ook nauw samen met KBO-Brabant.voor een op elkaar afgestemde inbreng in het verantwoordingsorgaan.

Op de lijst staan de volgende namen:
drs. Rob de Brouwer
drs. Peter Pex
mr.Jose Matheij
dhr. Peter Terporten
prof. dr. Erik jan Meijboom
mr. Ruud Leether
drs. Martin van Rooijen
prof.dr. Jaap van Duijn
ir. Jan Ilsink.
prof.dr. Bernhard van Praag

Eind maart, voor de verkiezingen, verschijnt ons volgende nummer van Pensioenbelangen. In dat nummer zullen wij deze kandidaten met een korte beschrijving van hun professionele achtergrond nader aan u voorstellen.

Tot slot.
Het wordt een spannend jaar voor de toekomst van ons pensioen. Betrek zo veel mogelijk mensen bij de discussie, vraag ze om lid te worden van NBP zodat wij ons werk met nog meer kracht kunnen voortzetten.
Ik zou zeggen begin met deze nieuwsbrief door te mailen naar al uw relaties die net als u een pensioenbelang hebben.
Voorts NBP kan niet deelnemen aan de verkiezing voor kandidaten voor de nog actieve ABP pensioenopbouwers. Wij moeten daarvoor kunnen aantonen dat we meer dan 500 nog werkende ABP pensioenopbouwers als lid hebben. Indien u dat nog niet gedaan heeft geef dan alstublieft aan onze administratie door bij welk pensioenfonds u een belang heeft.

Ik dank u in elk geval vast voor uw hulp en voor het feit dat u ons met uw lidmaatschap steunt.

 

Vriendelijke groet.

Ronny van der Maaten
Waarnemend voorzitter