oude jonge 1

In Maart 2005 wordt Netspar opgericht door 26 organisaties: 18 overheidsorganisaties, DNB, enige verzekeraars en banken en pensioen-administratiekantoren. Netspar profileert zich als een denktank en onderzoeksplatform voor een internationaal kennisnetwerk met 3 pijlers: Fundamenteel Onderzoek, Educatie en Kennisuitwisseling. Uit diverse jaarverslagen van Netspar blijkt dat ongeveer de helft van hun gelden van de overheid komt en de andere helft van de financiële sector.

De samenstelling van de deelnemers aan Netspar lijkt enigszins op het Nederlandse poldermodel. Er bestaat een overwicht van invloedrijke marktpartijen uit de financiële wereld. Dit verschaft inzicht in de samenstelling van het Pensioen-Financieel-Complex in Nederland.

In de pensioendiscussie gebruikt Netspar de ruimte die wordt gegeven in het eerder verschenen PALMNET-rapport (Pensioen Asset en Liability Model voor Nederland) van de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB). In dat rapport wordt gepleit om de door de pensioenfondsen gebruikte discontovoet van 4%, om te berekenen of pensioenfondsen hun verplichtingen naar de deelnemers kunnen nakomen, te vervangen door ‘fair value’ oftewel door marktwaardering o.b.v. marktrente.

Met deze aanbeveling neemt DNB een duidelijk standpunt in ten gunste van de markt en ten koste van pensioen als arbeidsvoorwaarde. Het is dan ook opmerkelijk dat na in werking treden van de Pensioenwet (2007) voor het toezicht op pensioenfondsen de verzekeringskamer wordt vervangen door DNB! In andere Europese landen is deze rol niet weggelegd voor de centrale bank.

Veel onderzoeken die Netspar verricht, vaak in opdracht van de overheid, onderbouwen een door achtereenvolgende kabinetten gewenst neoliberaal pensioenbeleid. Achter de schermen wordt er gewerkt aan wetsvoorstellen om het pensioenstelsel te wijzigen van uitkeringsregeling (70% eindloon of 80% middelloon) naar een premieregeling (geen afspraken over hoogte van het pensioen) waarmee pensioen wordt losgeweekt van een arbeidsvoorwaarde.

Vastgesteld kan worden dat Netspar vanaf haar oprichting met honderden onderzoeksrapporten, adviezen en workshops de weg heeft geplaveid om van de arbeidsvoorwaarde pensioen een financieel product te maken.