oude jonge 1

Een verzekeraar is een onderneming met een vergunning om verzekeringsactiviteiten te mogen verrichten. Of er sprake is van verzekeren wordt beoordeeld aan de hand van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Burgerlijk Wetboek. In de Wft staat dat een onderneming een verzekeraar is als de onderneming bedrijfsmatig en voor eigen rekening verzekeringen afsluit. Voor de definitie van verzekeringen verwijst de Wft naar het Burgerlijk Wetboek.

De definitie van een verzekering uit het Burgerlijk Wetboek bevat vier elementen: een verzekering is een overeenkomst waarbij de verzekeraar zich verbindt tot het doen van een of meer uitkeringen tegen betaling van een premie door de verzekeringnemer. Er bestaat bij het sluiten van de overeenkomst geen zekerheid.

Premie
De premie is de vergoeding die de verzekeringnemer betaalt aan de verzekeraar voor het doen van een of meer uitkeringen. Bij de kwalificatie van een vergoeding als premie is niet van belang hoe de vergoeding wordt genoemd. De hoogte of toereikendheid van de vergoeding zijn ook niet bepalend. De premie kan periodiek of eenmalig worden betaald. Het is niet van belang wie de premie betaalt. Dit kan de verzekeringnemer zelf zijn of een derde. Ook hoeft de premie niet individualiseerbaar te zijn, maar kan de premie ook verscholen zitten in de prijs die een consument voor een bepaald product of een prestatie betaalt.

Uitkeringen
De tegenprestatie voor de premiebetaling is dat de verzekeraar – als zich een bepaalde omstandigheid voordoet – een of meer uitkeringen doet. Deze uitkering hoeft niet altijd in geld te zijn, maar kan ook bestaan uit diensten.

Geen zekerheid
Het kenmerkende element van een verzekering is onzekerheid. Bij het sluiten van de overeenkomst moet onzekerheid bestaan over wanneer of tot welk bedrag een uitkering moet worden gedaan en hoe lang de premiebetaling duurt. Immers een verzekering keert pas uit als er schade is ontstaan, maar op het moment van afsluiten is niet bekend of dit gebeurt, wanneer dit gebeurt en hoe hoog de schade is die dan moet worden vergoed door de verzekeraar. De verzekeraar kan verdienen aan schadeverzekeringen doordat de meeste verzekeringen nooit hoeven uit te keren.

Aanvullende elementen vergunningplicht
Voldoen de voorgenomen activiteiten van uw onderneming aan de vier elementen van verzekering uit het Burgerlijk Wetboek? Dan is uw onderneming alleen vergunningplichtig als de voorgenomen activiteiten bedrijfsmatig en voor eigen rekening worden uitgevoerd.