oude jonge 1

De dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds. De dekkingsgraad geeft aan of een fonds voldoende geld in kas heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen, met andere woorden: of het fonds in staat is aan haar verplichtingen aan de deelnemers van het fonds te voldoen en een pensioen uit te keren in overeenstemming met de pensioenopbouw van de deelnemers, niet alleen aan huidige, maar ook aan toekomstige gepensioneerden. De dekkingsgraad wordt uitgedrukt in een percentage.

De dekkingsgraad wordt berekend door de waarde van de beleggingen van een pensioenfonds (in bijvoorbeeld aandelen en obligaties) te delen door de waarde van de verplichtingen van een pensioenfonds (alle toegezegde huidige en toekomstige pensioenen). De huidige waarde van de verplichtingen van een pensioenfonds wordt berekend middels de rekenrente. Dit is een extreem lage marktrente, berekend volgens het door DNB vastgestelde Financiële Toetsingskader (FTK). Merkwaardig genoeg worden verschuldigde pensioenpremies bepaald o.b.v. een veel hogere en reëlere rente met als gevolg dat er willens en wetens een rekenmethodiek wordt gebruikt die onherroepelijk leidt tot een structureel financieringstekort bij Pensioenfondsen.