oude jonge 1

Na de fusie wordt de pensioendiscussie in de FNV geleid langs twee wegen. Enerzijds gaan de professionals in de FNV, die ook lid zijn van pensioenfondsbesturen, binnen het nieuw gevormde pensioenteam verder met het ontwikkelen van een nieuw pensioenstelsel samen met werkgeversorganisaties en ambtenaren van het ministerie van SZW. Anderzijds worden leden gepolst naar hun wensen t.a.v. verbeteringen van het pensioenstelsel. Dit onderzoek levert uiteindelijk de Pensioennota “Samen delen, een sterke keuze” op die door het Ledenparlement wordt vastgesteld. Maar ook CNV maakte al eerder in een pensioennota duidelijk dat pensioen een arbeidsvoorwaarde moet blijven gekoppeld aan het inkomen en dat solidariteit van groot belang is.
Voor ouderen in FNV blijkt het inkomen een zeer belangrijk thema te zijn. Op informatiebijeenkomsten voor leden over een nieuw pensioenstelsel spitst de presentatie zich toe op de keuze tussen een uitkeringsstelsel of een premiestelsel. Maar de discussie wordt gesmoord in zeer technische details waardoor veel aanwezigen het spoor bijster raken. Op vragen uit de zaal, waarom überhaupt het bestaande stelsel, dat tot de beste van de wereld wordt gerekend, fundamenteel moet veranderen en niet wordt aangepast aan de actualiteit, wordt niet ingegaan. Maar de zorgen bij de leden over een nieuw pensioenstelsel blijven bestaan.
pdf Brief Ledenparlement over Toekomstbestendigheid Pensioenen (99 KB)
pdf Brief Ledenparlement over SER Advies Nieuw Pensioencontract (61 KB)