oude jonge 1

pdf Open brief van Prominenten en Memo aan de Tweede Kamer over Pensioenen - 31-10-2022 (267 KB)
Conclusies Prominenten:

 • De complexiteit van de nieuwe pensioenwet is veel te groot.
 • De uitvoeringsproblemen worden onderschat. De pensioenfondsen zijn optimistisch omdat ze zich gebonden voelen aan het Pensioenakkoord dat door de sociale partners is ondertekend.
 • De overgang in één klap van een collectief naar een individueel pensioenstelsel onder de huidige economische en financiële omstandigheden voor 10 miljoen deelnemers leidt tot pensioenuitkomsten die zeer ongewis zijn. Dat is een ongewenste situatie.
 • De rentegevoeligheid van het nieuwe stelsel blijft zeer groot en de individuele toerekening van rendementen verschilt per leeftijd. Dit zal tot veel onbegrip leiden bij de deelnemers.
 • Pas de huidige rekenrentesystematiek (FTK) aan en kies voor een meer stabiele rekenrente. Dan worden pensioenfondsen niet gedwongen onnodig veel rentebeschermingsmaatregelen te treffen (de facto speculeren op een rentedaling). Een dergelijke aanpak zal ook de impact van de inflatie kunnen mitigeren want dat wordt het echte grote probleem voor onze pensioenfondsen.

pdf Me Judice - Pensioenfondsen staan lijnrecht tegenover de toezichthouder - 22-10-2022 (713 KB)
Conclusies Joop den Hartog:

 • Het huidige FTK eist volledige Dekkingszekerheid (korte termijn. DNB, volledige dekking van alle verplichtingen tegen dagkoers, dat is 100% liquiditeit). Dit suggereert dat alle deelnemers in een fonds op enig moment hun volledige pensioenaanspraak zouden kunnen opeisen, dus gepensioneerden, actieven en slapers, alsof een bankrun op pensioenfondsen mogelijk zou zijn.
 • Dit terwijl Uitkeringszekerheid voldoende is (lange termijn dekking, uitkeringen verlopen geleidelijk in de tijd en heel voorspelbaar dus altijd ruim voldoende tijd om bij te sturen).
 • En uitkeringszekerheid is er volop, ook bij een disconteringsvoet tussen 2% en 4%. De olifant in de kamer, het FTK, worden zelden genoemd terwijl dat het grootste probleem is voor het huidige stelsel. Pensioenfondsen worden gedwongen door de DNB zichzelf arm te rekenen,
  terwijl het totale pensioenvermogen al sinds jaar en dag niet nodig is voor uitkeringen: premie-inkomsten zijn nog altijd hoger dan de pensioenuitkeringen. En geen enkel ander land in de wereld gebruikt ook maar bij benadering een dergelijk extreem lage discontovoet voor berekening van pensioenverplichtingen.

pdf Raad voor de Rechtspraak – Advies aan SZW over WTP - 28-10-2021 (362 KB)
pdf Raad voor de Rechtspraak - Advies besluit WTP - 13-07-2022 (330 KB)
Conclusies Raad voor de Rechtspraak:
- De MvT wijdt zestien hoofdstukken aan verschillende inhoudelijke aspecten van het wetsvoorstel maar zegt niets over rechtsbescherming.
- Dit terwijl de wet ingrijpende financiële gevolgen zal hebben voor de deelnemers.
- Bij financieel nadeel zal adequate rechtsbescherming nodig zijn en moet toegang tot de rechter gewaarborgd zijn.
- Er zitten geen mechanismen ingebouwd in de wet om bezwaren te behandelen en te boordelen.
- Resultaat: aanzienlijke belasting van de civiele rechtspraak en mogelijk zelfs ontregeling hiervan.
- Citaat: “Voorts werpt de Raad de vraag op of de wetgever, indachtig de Toeslagenaffaire, bij een majeure stelselherziening als deze niet ook eisen zou moeten stellen aan en randvoorwaarden zou moeten formuleren voor de uitvoering”.


pdf Adviescollege Toetsing en Regeldruk – Advies aan SZW over WTP - 12-02-2021 (196 KB)
pdf Adviescollege Toetsing en Regeldruk - SZW Aanvullende Zienswijze WTP - 13-08-2021 (186 KB)
pdf Adviescollege Toetsing en Regeldruk - SZW Besluit WTP - 20-04-2022 (148 KB)
Conclusies ATR:

 • De doelen van de wijzigingen in het stelsel zijn niet duidelijk voor deelnemers en pensioengerechtigden. Dit zal ongerechtvaardigde verwachtingen wekken.
 • De doelen begrijpelijkheid, uitlegbaarheid en transparantie van het nieuwe stelsel zijn onvoldoende. Dit moet, na aanpassingen in de wetgevingsfase, worden getoetst.
 • Geef aan hoe goede uitvoering door alle pensioenuitvoerders van alle onderdelen van de wet is gegarandeerd en toets de werkbaarheid
 • Het zal leiden tot nadelige financiële verrassingen voor burgers in de overgangsfase. Hoe wordt hiermee omgegaan?

Advies ATR: Het wetsvoorstel niet indienen, tenzij deze aandachtspunten worden geadresseerd.