oude jonge 1

In deze brief van minister De Geus wordt het Financieel Toetsingskader verder uitgewerkt. De FTK-Hoofdlijnennota gaat voor het solvabiliteitstoezicht op pensioenfondsen uit van een marktwaardebenadering. Dat wil zeggen dat de nominale verplichtingen worden gewaardeerd tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan de actuele nominale marktrente. Als referentiekader zal de Pensioen en Verzekeringskamer (PVK) een nominale rentetermijnstructuur publiceren.

Financiële Opzet en Positie van Pensioenfondsen (09-11-2004)