oude jonge 1

Onder ‘politiek’ wordt in dit artikel verstaan de ‘politiek in Den Haag’, d.w.z., de gang van zaken en resultaten bij onderhandelingen tussen politieke partijen, binnen het kabinet en met het parlement. Voor wat betreft een nieuw pensioenstelsel is in de verkiezingsprogramma’s echter nauwelijks iets te vinden over de inzet voor zulke onderhandelingen . Dit betekent dat het nieuwe pensioenstelsel is voorbereid buiten het electoraat (de bevolking) om.
Alleen D66 heeft geeft duidelijke ‘instructies’ voor een nieuw pensioenstelsel:
“D66 wil daarom dat er een nieuw stelsel wordt vormgegeven. Dit nieuwe stelsel moet meer keuzevrijheid bieden en het eigendom van het gespaarde pensioenvermogen moet duidelijk per deelnemer vastliggen. D66 wil de voordelen van het huidige stelsel handhaven door het behoud van verplichte deelname en collectieve uitvoering. D66 wil dat bij de vormgeving van dit nieuwe stelsel rekening wordt gehouden met ZZP-ers en werknemers die nu geen collectief pensioen opbouwen. Zij zouden ook de mogelijkheid moeten hebben deel te nemen aan het stelsel voor aanvullend pensioen. Voordat er wordt overgegaan naar een nieuw stelsel wil D66 dat de huidige tekorten op een generatieneutrale wijze worden opgelost. D66 wil mede daarom binnen het huidige nominale pensioenkader vasthouden aan een marktconforme risicovrije rekenrente. D66 wil dat de besturen van de pensioenfondsen deskundig zijn en zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van de deelnemers. Daarom heeft D66 er voor gezorgd dat gepensioneerden, evenals werknemers, voortaan een wettelijk recht hebben op vertegenwoordiging in de besturen van hun fonds. D66 zal zich sterk maken voor een verdere democratisering van de pensioenfondsen.”

In het Regeerakkoord Rutte II wordt gesteld dat voor een robuust en toekomstbestendig pensioenstelsel meer deskundigheid, versterking van intern toezicht, transparantie in beleggingen en pensioenopbouw noodzakelijk is. Daarnaast moet vrijwillig langer doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd aantrekkelijk blijven.
Bruggen Slaan - Regeerakkoord Rutte II