Het inkomen van ouderen is de afgelopen twee decennia flink gestegen. Dat geldt ook voor het vermogen waar ouderen over beschikken. De kans op armoede is onder ouderen het laagst van alle leeftijdsgroepen. De doelstellingen ten aanzien van het inkomensbeleid van ouderen zijn daarmee grotendeels gerealiseerd, wel kunnen de doelstellingen op een efficiëntere manier bereikt worden. Deze conclusies staan in het ‘Interdepartementaal BeleidsOnderzoek 65+’, dat 13 september 2013 naar de Tweede Kamer is gezonden door minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Op de 8 drogredenen van de economieredacteur in de Volkskrant van 21 september 2013 over de pensioenen, reageer ik met 8 nuanceringen:

Nuancering 1: Ouderen gaan er het hardst op achteruit.

Denkend in cohorten dan worden geborenen vóór 1945 harder getroffen dan degenen die na 1955 ter wereld kwamen. Oorzaken: De salarissen na wereldoorlog II eindigden op een niveau, waarvoor de huidige generatie niet kan en wil werken. Het beginsalaris van een deel der jonge generatie nu omvat een getal dat hun ouders meestal niet hebben ontvangen aan het eind van hun loopbaan. In doorsnee vermogende ouderen hebben veelal een eigen woning maar dat staat niet gelijk aan een kassa van waaruit men vrijelijk kan putten.

Een 10 met een griffel

Joop van Vliet

logo-jonge-democratenlogo-jonge-socialistenlogo-jovd

Het door de politieke jongerenorganisaties “Jonge Democraten”, “Jonge Socialisten” en “JOVD” gelanceerde 10-puntenplan voor de 2e pijler van ons pensioenstelsel, verdient een dikke 10 met een griffel, maar zonder zoen van de juffrouw. Die 10 is vooral voor de moed om de veel betreden paden te verlaten en met iets nieuws te komen, want er zijn wat minder goede en zelfs overbodige punten. Snel maar eens verder met wat ik goed of zelfs erg goed vind:

Op vrijdag 11 oktober 2013 verscheen er in Den Haag Centraal een interview met de voorzitter. Via deze link kunt u dat interview lezen.

Charles Beugelink

De wijzigingen in de pensioenwetgeving hebben gevolgen voor de medezeggenschap. De Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen schept nieuwe kaders voor pensioenfondsen op het gebied van bestuur, toezicht en medezeggenschap. Hoe zijn deze zaken nu geregeld bij ABP en wat verandert er vanaf 1 juli 2014? Het bestuur en de raad van toezicht blijven en in plaats van de Deelnemersraad komt er een Verantwoordigingsorgaan.

Aart de Groot en Tjebbe Visser

Introductie

Wij, Aart (lft) en Tjebbe (lft) volgden beiden een opleiding weg- en waterbouwkunde, Aart aan de HTS te Haarlem en Tjebbe aan de TH te Delft. We kennen elkaar van de periode dat we werkten bij Zanen Verstoep, dat infrastructuurprojecten uitvoerde in binnen- en buitenland. Voordat het bedrijf een eigen pensioenfonds vormde werd de pensioenvoorziening van de medewerkers ondergebracht bij het Sociaal Fonds Bouwnijverheid en daardoor krijgen wij nu beiden een deel van ons pensioen van het bpfBouw.
Toen Zanen Verstoep werd overgenomen door Boskalis ging Aart mee naar de afdeling Verre Oosten, project acquisitie en begeleiding van werken in uitvoering. Na zijn pensionering kwam hij, als vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden, in het bestuur van het ondernemingspensioenfonds en de beleggingscommissie.
Tjebbe stapte over naar Rijkswaterstaat en werd ‘resident engineer’ bij de bouw van de Oosterscheldedam. Na de voltooiing daarvan kreeg hij verantwoordelijkheid voor de bouw van andere ‘kunstwerken’, zoals de Martinus Nijhoffbrug, de Maeslantkering en de Betuwelijn. Daarnaast was hij arbiter bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Charles Beugelink

Jan Kune en Bert Koster gekozen

De verkiezingen zijn achter de rug. Op 11 april j.l. werd de uitslag officieel bekend gemaakt. Het was een hectische periode gezien de korte tijd die we hadden om kandidaten aan te dragen, die voldeden aan de eisen van het ABP. Er was een gezamenlijke kandidatenlijst onder de naam OSGOO (Onafhankelijk Samenwerkingsverband Gepensioneerden Overheid en Onderwijs) waaraan behalve de NBP ook deelnamen:

  • KVEO (Kon. vereniging van eervol ontslagen officieren van de Nederlandse krijgsmacht)
  • BPPol (Belangenvereniging Pensioengerechtigden Politie)
  • VG-Schiphol (Vereniging Gepensioneerden Schiphol)
  • VNol (Ver. van Nederlandse Oud-Loodsen)

In totaal waren er 14 kandidaten waaronder 7 NBP-leden.

Persbericht van de ANBO

Meerderheid senioren heeft geen weet van gevolgen nieuw zorgstelsel

Senioren met een hoger inkomen* hebben meer kans om thuis hun benodigde medische zorg te ontvangen dan deelnemers met een lager inkomen**. Dat blijkt uit onderzoek van ThyssenKrupp Encasa in samenwerking met belangenbehartiger voor senioren ANBO, de afdeling Health Evidence van de Radboud Universiteit Nijmegen, Liever Thuis! en Etac. Ruim 11.000 respondenten in de leeftijd van 50 jaar tot 80+ gaven antwoord op vragen over gezondheid, langer thuis wonen, aanpassingen in huis en de bijbehorende budgetten.

24 januari 2015 – Persbericht van de SER

In het kader van de nationale pensioendialoog heeft de SER vier varianten verkend om ons pensioenstelsel te ontwikkelen en te versterken. Deze varianten zijn beoordeeld op basis van een aantal cruciale criteria. De nadruk in dit ontwerpadvies en in deze fase van de pensioendialoog ligt op de analyse van de varianten, nog niet op een keuze hiertussen. De SER levert met deze gedegen en gedeelde analyse belangrijk grondwerk voor de verdere pensioendialoog en wil de analyse graag delen met alle betrokkenen, waaronder kabinet en parlement. De SER merkt daarbij op dat de variant ‘persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling’ een interessante variant kan zijn voor de toekomst, maar nog onbekend is.

Momenteel ligt er een wetsvoorstel in de tweede kamer betreffende nieuwe spelregels voor pensioenfondsen om een nog grotere buffer aan te houden dan nu het geval is.

Dit onder de noemer Financieel Toetsing kader. In laatste blad is hier aandacht en uitleg aan gegeven. Wij als NBP, zijn fel tegenstander van dit voorstel omdat het onnodig is om nog grotere buffers aan te houden. Tevens heeft het tot gevolg dat er zeker de komende 10 á 15 jaar niet geïndexeerd zal worden. Bijgaande brief kunt u afdrukken en na ondertekening opsturen naar vernoemd adres in de brief.

Op deze wijze kunt u kenbaar maken dat ook u het niet eens bent met het wetsvoorstel.