Dekkingsgraden stijgen maar toch kan er in 2014 worden gekort.

Gemiddelde dekkingsgraad stijgt van 101 naar 104 procent … net iets onder de vereiste 104,3 procent, meldt het FD op 1 augustus 18.00 uur. Het betreft onderzoek van Aeon Hewitt.
Oorzaak de tamelijk forse rentestijging sinds mei waardoor de berekende waarde van de verplichtingen afneemt en dus de dekkingsgraad stijgt. Weliswaar daalde de rente in juli, maar er wordt gewerkt met een driemaands gemiddelde en het effect van dalingen en stijgingen wordt dus vertraagd. De hogere gemiddelde rente leverde een verbetering op met 1,5% in de dekkingsgraden.

Verder waren de beleggingsrendementen goed, waardoor het gemiddelde vermogen met 1,5 procent steeg (0,2% aan vastrentende waarden vooral door bedrijfsobligaties en 1,3 % door gestegen aandelenkoersen).
Op basis van de 1.050 miljard euro die de fondsen begin dit jaar aan vermogen bezaten betekent dat een vermogenstoename met ca. 15 miljard euro (had Jeroen Dijsselbloem die maar – denkt het kabinet vermoedelijk).

Desondanks waarschuwt Aon Hewitt dat verdere kortingen op pensioenen in 2014 niet van de baan zijn, omdat daarvoor de rentestand aan het eind van 2013 bepalend is.

De commentaren van de doorgaans goed geïnformeerde FD-lezers liegen er niet om.

Iemand schrijft: Ik had begrepen dat staatssecretaris Klijnsma heeft gezegd dat wat er ook zou gebeuren
er in 2014 geen kortingen zouden plaatsvinden. Klopt dit?
Hij krijgt van een andere lezer als antwoord: Dat klopt helemaal………………….Maar dat sloeg niet op pensioenfondsen die eind 2013 geen 104.3 dekkingsgraad zouden hebben. Dan is het een korting over 2013 die in 2014 wordt uitgevoerd. Uitspraken van politici zoals Kljnsma hebben altijd een dubbele bodem.

Hoe het ook zij, het blijkt dat de waan van de dag, ondanks het 3 maandelijks middelen, nog steeds regeert. En dat terwijl het in de pensioenwereld toch echt om de hele lange termijn gaat. Maar door idiote ideeën van de monetaire en financiële instanties werken we niet met een 5 of 7 jaars gemiddelde maar met een 3 maands gemiddelde en korten we op de pensioenen en als we niet meer hoeven te korten dan indexeren we nog lang niet. Zo stijgt het pensioenvermogen en gaat de politiek steeds harder roepen om die hoge pensioenvermogens af te romen.

Joop van Vliet

Onderstaand persbericht van TNS NIPO geeft als belangrijke uitkomst van het BOP:
Benchmark Onderzoeksplatform voor Pensioenfondsen

‘Pensioendeelnemer wil jaarlijkse pensioen-check’

Meer dan de helft van de actieve pensioendeelnemers heeft behoefte aan een jaarlijkse pensioen-check. Ook bestaat er behoefte aan een pensioenspecialist bij de werkgever en een minicursus pensioen.

Julie Visser, Senior Consultant bij TNS NIPO: ‘Op zich is dit heuglijk nieuws. Er blijkt dus wel degelijk animo te zijn om met je pensioen bezig te zijn en de eigen pensioensituatie jaarlijks te checken.’

Brede interesse in jaarlijkse pensioen-check

Opvallend is dat de behoefte aan een jaarlijkse pensioen-check onder de jongerengroep net zo groot is als onder de midden- en ouderengroep. Deze nieuwe mogelijkheid om de communicatie over het pensioen te verbeteren, spreekt dus jong en oud aan.

Wat ook opvalt, is dat een jaarlijkse pensioen-check zowel deelnemers aanspreekt die al openstaan voor pensioeninformatie als deelnemers die daar minder voor openstaan. Onder deze laatste groep blijkt toch gemiddeld bijna de helft interesse te hebben. Onder de groep die al openstaat voor pensioeninformatie, is deze interesse nog groter. Twee op de drie blijkt er behoefte aan te hebben.

Eén derde van de pensioendeelnemers zegt interesse te hebben in een mini-cursus pensioen en/of aan een pensioenspecialist bij de werkgever. Slechts één op de vijf deelnemers heeft interesse in een pensioen-app.

Pensioengerechtigden stellen prijs op e-mailalerts

Volgens de pensioengerechtigden kan de communicatie over pensioenen worden verbeterd door (meer) gebruik te maken van digitale communicatie. Hierbij denkt men vooral aan e-mailalerts.

Gemiddeld één op de drie pensioengerechtigden stelt prijs op het ontvangen van e-mailalerts van het eigen pensioenfonds. Eén op de vijf deelnemers wil dat zijn pensioenfonds in het algemeen meer gebruik maakt van digitale communicatie. Eén op de tien pensioengerechtigden toont interesse in een pensioen-app.

Julie Visser: ‘De uitkomsten van BOP maken helder op welke punten pensioencommunicatie nog verder kan worden verbeterd. Op welke wijze de pensioen-check, mini-cursus of e-mailalerts precies moeten worden vormgegeven, is niet verder onderzocht. Dit zal nader moeten worden bekeken.’

- EINDE PERSBERICHT -

Verdere informatie over dit onderzoek, zoals verstrekt door TSS NIPO:

Wat is BOP?

BOP is een onafhankelijk onderzoeksplatform dat ieder pensioenfonds en pensioenuitvoerder in staat stelt om tegen relatief lage kosten een absolute beoordeling van zijn deelnemers te verkrijgen en dat ook te vergelijken met de andere pensioenfondsen.

Het onderzoek – uitgevoerd door TNS NIPO – meet de verschillende aspecten van communicatie en dienstverlening en de waardering daarvoor. Daarnaast geeft het inzicht in de mate van openstaan voor pensioeninformatie, loyaliteit, imago, vertrouwen en het draagvlak voor het collectieve systeem. Dit alles gemeten onder actieve deelnemers en pensioengerechtigden van het pensioenfonds.

Er is sprake van een unieke, uniforme aanpak waarvan de verwachting is dat veel pensioenfondsen in Nederland hieraan gaan meedoen. Door de krachten te bundelen, zal op termijn een consistente meting van een aantal aspecten van de communicatie-activiteiten beschikbaar zijn. Ook kunnen de effecten daarvan worden vastgesteld. Elk deelnemend pensioenfonds ontvangt zijn eigen scorecard. Vergelijkingen van jaar tot jaar zijn dan ook mogelijk per pensioenfonds.

In het kader van kennisdeling stelt TNS NIPO als onafhankelijke partij in overleg met de stuurgroep van BOP – bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende pensioenfondsen en pensioenuitvoerders – geanonimiseerde, geaggregeerde informatie via eigen publicaties beschikbaar aan de pensioensector. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Onderzoeksverantwoording

Let op: De resultaten in dit persbericht zijn gebaseerd op de gemiddelde scores van de pensioenfondsen!
De eerste meting heeft van 26 oktober tot en met 2 december 2012 plaatsgevonden. Hieraan namen in totaal 17 pensioenfondsen deel, waaronder grote en kleinere bedrijfstak-, beroeps- en ondernemingspensioenfondsen.
In totaal zijn n=13.203 actieve deelnemers en n=5.306 pensioengerechtigden ondervraagd via een online enquête (brief met link/e-mail).
De resultaten zijn herwogen naar de totale populatie per pensioenfonds.

De verdeling over de leeftijdsgroepen onder de actieve deelnemers is als volgt:

  • 21-40 jaar:   n=4.331
  • 41-54 jaar:   n=3.991
  • 55+ jaar:      n= 4.881

Kijk voor verdere informatie over BOP op: www.tns-nipo.com/BOP

Nawoord redactie Pensioenbelangen.nl
Gelden bovenstaande uitkomsten voor alle pensioenfondsen?
De resultaten hebben betrekking op een steekproef, die op zichzelf voldoende groot is, maar waarbij slechts 17 pensioenfondsen werden onderzocht. Dat is een zeer beperkt deel van de vermoedelijk kleine 400 pensioenfondsen. Of de uitkomsten dus ook voor uw pensioenfonds kloppen is dus ongewis.

Hoeveel pensioenfondsen zijn er eigenlijk?

Het totaal aantal pensioenfondsen daalt ieder jaar. Op 5 december 2012 werden daar vragen over gesteld aan het minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door de Tweede Kamer:

Vraag 373
Hoeveel pensioenfondsen zijn er op dit moment in Nederland? Wat is het verloop in de afgelopen vijf jaar? Hoe is de verdeling naar opf-en, bpf-en en beroepspensioenfondsen?

Antwoord
DNB had aan het eind van het derde kwartaal van dit jaar 422 pensioenfondsen onder toezicht. Daaronder bevonden zich 334 ondernemingspensioen- of spaarfondsen en 12 beroepspensioenfondsen. Aan het eind van het derde kwartaal van 2007 stonden 726 fondsen onder toezicht, waaronder 616 ondernemingspensioen- of spaarfondsen en 13 beroepspensioenfondsen.

Vraag 389
Hoeveel ondernemingspensioenfondsen zijn het afgelopen jaar geliquideerd en hoeveel pensioenregelingen zijn ondergebracht bij private verzekeraars?

Antwoord
In de periode van 1 januari 2011 tot 1 november 2012 zijn 98 ondernemingspensioenfondsen geliquideerd. Van 66 fondsen zijn de aanspraken bij verzekeraars ondergebracht.

Hierbij de reactie van de NBP op de internetconsultatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreffende het voorontwerp Wet invoering reeële ambitieovereenkomst.

Den Haag, 5 september 2013

Geachte mevrouw Klijnsma,

De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP), Scheveningseweg 7, 2517 KS ‘s-Gravenhage heeft nadrukkelijk bijgedragen aan de visie van de Koepel van Nederlandse Verenigingen voor Gepensioneerden (KNVG) met betrekking tot de intemetconsultatie en staat geheel achter de door de KNVG verwoorde visie.

De NBP maakt van deze gelegenheid gebruik nog een aantal aanvullende opmerkingen te maken in algemene zin:

1. De NBP is van mening dat de 1500 miljard euro pensioenvermogen geheel toebehoort aan het collectief van de werkenden van nu, de thans gepensioneerden en de fondsen die namens genoemden dit vermogen beheren.
Dit impliceert dat de overheid GEEN ENKELE ZEGGENSCHAP toekomt over de wijze van beheer van Dit vermogen. Nu niet en later ook niet.

2. Het gegeven dat de invloed van gepensioneerden in een pensioenfondsbestuur, wordt gefixeerd op maximaal25 %, achten wij een vorm van emstige discriminatie. waarvoor wij een rechtsingang zoeken om deze onheuse benadering te bestrijden.

3. Een aanpassing (lees: b e p e r k i n g) van artike1 85 van de Pensioenwet is een onbehoorlijke inperking van de basisrechten van gepensioneerden en dus gehee1 verwerpelijk en juridisch aanvechtbaar.

4. De term: indexatie is bij iedereen bekend qua inhoud en functie. De terminologie: toeslagverlening, is misleidend, want deze hoort thuis bij de huur- en zorgtoeslagen.
Wij zien geen enke1 nut in het verdoezelen van een goede, duidelijke en gangbare term.

5. De gedachte dat het toekomstig pensioenstelsel moet bijdragen aan de stabiliteit van de economie vinden wij een onjuiste en oneigenlijke opvatting die afleidt van de feitelijke doelstelling: een stabiele en betrouwbare oudedagvoorziening voor nu en later te zijn.

Wij gaan er vanuit dat U onze stellingname maatschappelijk van belang acht en en daarmee een evenwichtig, duidelijk en vertrouwenwekkend stelsel met mondige gepensioneerden wil ontwikkelen.

Met vriendelijke groet,

Simon van der Schoot,
voorzitter

Gisteren werd ook bekend dat de Europese Centrale Bank het belangrijkste rentetarief in de Eurozone heeft verlaagd tot een half procent. Deze verlaging zou de economie moeten stimuleren, maar zolang de banken die vooral baat hebben bij die verlaging geen geld willen lenen aan bijvoorbeeld het midden- en kleinbedrijf komt de gehoopte economische groei er niet. Terwijl de VS bijvoorbeeld de economie stimuleren door geldschepping, blijft de euro relatief duur en de Europese export naar de rest van de wereld dus ook. De Europese politiek van sterk bezuinigen, lage bancaire rentes en het niet toestaan van begrotingstekorten boven de 3 procent, werkt eerder remmend dan stimulerend. De crisis zal nog wel even door blijven duren.

8 november 2013. Op de website van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds lezen we:

Dekkingsgraad stijgt naar 106,2%. Wat betekent dit?

In oktober is de dekkingsgraad gestegen naar 106,2%. Dit is 2%-punt hoger dan de benodigde 104,2%. Toch is er nog steeds een kans dat de pensioenen volgend jaar verlaagd moeten worden. De dekkingsgraad op 31 december 2013 is bepalend. Als de dekkingsgraad op dat moment 104,2% of hoger is, hoeft ABP de pensioenen niet te verlagen. Dit heeft De Nederlandsche Bank (DNB) bepaald, die toezicht houdt op de pensioenfondsen.

Joop van Vliet

tyrannosaurus

Tyrannosaurus rex (14 meter lang en 8 ton zwaar) vergeleken met bankier –
bron: commons.wikimedia.org

Groot leek goed, nog groter leek beter, te groot is dood

Een kleine 70 miljoen jaar geleden (net als bankiers kijk ik niet op een miljoentje meer of minder) stierven de meeste en vooral de grote dinosauriërs uit. De enig nog levende afstammelingen zijn de vogels en zelfs de Albatros (3,40 meter spanwijdte) en de Condor (3,00 meter spanwijdte) zijn aanzienlijk kleiner dan een dinosaurus en veel minder gewichtig ook.
Veel banken waren volgens de financiële wereld te groot om ze failliet te laten gaan, zelfs als ze – door eigen schuld – in zeer ernstige problemen kwamen. In Europa werden de banken en hun topmanagers daarom massaal gered. De belastingbetalers mochten doneren en de aandeelhouders profiteren en geen normaal mens kon daar iets tegen doen – zeker Jan Modaal niet.

Wijzigingen in de pensioenwetgeving hebben gevolgen voor de medezeggenschap.

Wat verandert er vanaf 1 juli 2014?

De Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen schept nieuwe kaders voor pensioenfondsen op het gebied van bestuur, toezicht en medezeggenschap. Hoe zijn deze zaken nu geregeld bij ABP en wat verandert er vanaf 1 juli 2014?

ABP zag zijn belegd vermogen oplopen naar 300 miljard en noteerde eind december een dekkingsgraad van 105,9 procent. Dat is 1,7 procentpunt boven het vereiste minimum. Die uitkomst deed het ABP-bestuur besluiten om de vorig jaar doorgevoerde rechtenkorting van 0,5 procent ongedaan te maken. Vanwege het prille herstel ziet ABP echter af van indexatie en houdt het vast aan de herstelopslag van 3 procentpunten in de premie van 21,6 procent van het pensioengevend salaris, zo liet voorzitter Henk Brouwer weten.

Op de ABP-site http://www.abp.nl/over-abp/nieuws/ was op 31-januari 2014 het bericht over het terugdraaien van de korting nog niet te zien. Wel wordt de dekkingsgraad van 105,9 officieel bekend gemaakt op http://www.abp.nl/over-abp/resultaten/dekkingsgraad/

In ons zusterblad Ons Pensioen, dat op 12 september 2013 verscheen lezen we op pagina 7 onder Actueel Nieuws, het volgende.

Met veel belangstelling werd uitgezien naar de toespraak die minister-president Marc Rutte, na maandenlang zwijgen, hield in het kader van de Schoolezing op 2 september j.l.
De meeste redacties uit de media waren negatief en varieerden van “Niets nieuws” via “weinig inspirerend” en “slap verhaal” tot bij nujij.nl “U kunt in bonken vallen, burger”. De reacties van de burgers op deze reacties waren veelal nog negatiever en het soms onverhulde taalgebruik zullen wij u maar besparen.

Op dinsdag 17 september is het Prinsjesdag. Op deze dag presenteert het kabinet de plannen voor 2014.

Website
Op www.rijksoverheid.nl/prinsjesdag staat allerlei achtergrondinformatie over Prinsjesdag, de route van de koets, de Troonrede en foto’s van o.a. de hoedjesparade. Ook staan er vanaf 15.15 uur op 17 september alle plannen en cijfers uit de Miljoenennota en de rijksbegroting. Zo geeft het onderdeel ‘Huishoudboekje van Nederland’ op een interactieve manier inzicht in de inkomsten en uitgaven van de Rijksoverheid. In het onderdeel ‘Uitgelicht voor u’ zijn de maatregelen voor de meest belangrijke onderwerpen uit de verschillende begrotingen te zien.

Rijksfinanciën app

Alle plannen en festiviteiten staan ook op de Rijksfinanciën app, die gratis beschikbaar is voor Apple en Android tablets. Op dit moment zijn hier foto’s en video’s uit voorgaande jaren te bekijken. Op Prinsjesdag vanaf 15.15 uur zijn ook de officiële Prinsjesdagstukken en de Miljoenennota naar thema te raadplegen. Uiteraard worden de foto’s en video’s van dit jaar ook beschikbaar gesteld in de app. De Rijksfinanciën app is beschikbaar via de iTunes App Store en via de Google Play App Store.