Charles Beugelink

De wijzigingen in de pensioenwetgeving hebben gevolgen voor de medezeggenschap. De Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen schept nieuwe kaders voor pensioenfondsen op het gebied van bestuur, toezicht en medezeggenschap. Hoe zijn deze zaken nu geregeld bij ABP en wat verandert er vanaf 1 juli 2014? Het bestuur en de raad van toezicht blijven en in plaats van de Deelnemersraad komt er een Verantwoordigingsorgaan.

Aart de Groot en Tjebbe Visser

Introductie

Wij, Aart (lft) en Tjebbe (lft) volgden beiden een opleiding weg- en waterbouwkunde, Aart aan de HTS te Haarlem en Tjebbe aan de TH te Delft. We kennen elkaar van de periode dat we werkten bij Zanen Verstoep, dat infrastructuurprojecten uitvoerde in binnen- en buitenland. Voordat het bedrijf een eigen pensioenfonds vormde werd de pensioenvoorziening van de medewerkers ondergebracht bij het Sociaal Fonds Bouwnijverheid en daardoor krijgen wij nu beiden een deel van ons pensioen van het bpfBouw.
Toen Zanen Verstoep werd overgenomen door Boskalis ging Aart mee naar de afdeling Verre Oosten, project acquisitie en begeleiding van werken in uitvoering. Na zijn pensionering kwam hij, als vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden, in het bestuur van het ondernemingspensioenfonds en de beleggingscommissie.
Tjebbe stapte over naar Rijkswaterstaat en werd ‘resident engineer’ bij de bouw van de Oosterscheldedam. Na de voltooiing daarvan kreeg hij verantwoordelijkheid voor de bouw van andere ‘kunstwerken’, zoals de Martinus Nijhoffbrug, de Maeslantkering en de Betuwelijn. Daarnaast was hij arbiter bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Charles Beugelink

Jan Kune en Bert Koster gekozen

De verkiezingen zijn achter de rug. Op 11 april j.l. werd de uitslag officieel bekend gemaakt. Het was een hectische periode gezien de korte tijd die we hadden om kandidaten aan te dragen, die voldeden aan de eisen van het ABP. Er was een gezamenlijke kandidatenlijst onder de naam OSGOO (Onafhankelijk Samenwerkingsverband Gepensioneerden Overheid en Onderwijs) waaraan behalve de NBP ook deelnamen:

  • KVEO (Kon. vereniging van eervol ontslagen officieren van de Nederlandse krijgsmacht)
  • BPPol (Belangenvereniging Pensioengerechtigden Politie)
  • VG-Schiphol (Vereniging Gepensioneerden Schiphol)
  • VNol (Ver. van Nederlandse Oud-Loodsen)

In totaal waren er 14 kandidaten waaronder 7 NBP-leden.

Persbericht van de ANBO

Meerderheid senioren heeft geen weet van gevolgen nieuw zorgstelsel

Senioren met een hoger inkomen* hebben meer kans om thuis hun benodigde medische zorg te ontvangen dan deelnemers met een lager inkomen**. Dat blijkt uit onderzoek van ThyssenKrupp Encasa in samenwerking met belangenbehartiger voor senioren ANBO, de afdeling Health Evidence van de Radboud Universiteit Nijmegen, Liever Thuis! en Etac. Ruim 11.000 respondenten in de leeftijd van 50 jaar tot 80+ gaven antwoord op vragen over gezondheid, langer thuis wonen, aanpassingen in huis en de bijbehorende budgetten.

24 januari 2015 – Persbericht van de SER

In het kader van de nationale pensioendialoog heeft de SER vier varianten verkend om ons pensioenstelsel te ontwikkelen en te versterken. Deze varianten zijn beoordeeld op basis van een aantal cruciale criteria. De nadruk in dit ontwerpadvies en in deze fase van de pensioendialoog ligt op de analyse van de varianten, nog niet op een keuze hiertussen. De SER levert met deze gedegen en gedeelde analyse belangrijk grondwerk voor de verdere pensioendialoog en wil de analyse graag delen met alle betrokkenen, waaronder kabinet en parlement. De SER merkt daarbij op dat de variant ‘persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling’ een interessante variant kan zijn voor de toekomst, maar nog onbekend is.

Momenteel ligt er een wetsvoorstel in de tweede kamer betreffende nieuwe spelregels voor pensioenfondsen om een nog grotere buffer aan te houden dan nu het geval is.

Dit onder de noemer Financieel Toetsing kader. In laatste blad is hier aandacht en uitleg aan gegeven. Wij als NBP, zijn fel tegenstander van dit voorstel omdat het onnodig is om nog grotere buffers aan te houden. Tevens heeft het tot gevolg dat er zeker de komende 10 á 15 jaar niet geïndexeerd zal worden. Bijgaande brief kunt u afdrukken en na ondertekening opsturen naar vernoemd adres in de brief.

Op deze wijze kunt u kenbaar maken dat ook u het niet eens bent met het wetsvoorstel.

Gezocht

Wat hebben senioren nodig om een stevigere positie in de Nederlandse kunstwereld in te nemen? Die vraag staat momenteel centraal bij het Fonds voor Cultuurparticipatie dat de komende jaren het programma Ouderenparticipatie uitvoert. Met dit programma wil het Fonds culturele instellingen stimuleren om uitdagende en sprankelende projecten te ontwikkelen waarin ouderen zich op creatief vlak kunnen ontplooien.

Sinds 1 september gonst de kreet ‘Allemaal Digitaal’ door Den Haag en omstreken. Ouderen uit Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk werden aangespoord om hun digitale wereld te vergroten, met één van de cursussen uit het cursusaanbod. Bedrijven, organisaties en professionals bundelden hun krachten om de ouderen die nog niet bekend zijn met de digitale wereld te bereiken én te enthousiasmeren.

Donderdag 5 november 2015 verscheen Rob de Brouwer, voorzitter van de NBP op NPO 1 in het programma Goedemorgen Nederland van WNL.
Het item Pensioenen start bij deel 1 om 10.44 en Rob is vanaf 12.35 tweemaal kort aan het woord.

Er is een artikel van Guus Bosman verschenen in Liber, het ledenmagazine van de VVD:

“In de rubriek ‘Daarom’ in de Liber 2014 nr. 7 geeft u de VVD-mening weer over een ‘fatsoenlijk pensioen voor jong en oud’. Als VVD-lid sta ik en naar mijn stellige overtuiging een hoog percentage VVD-leden, niet achter uw mening. U stelt dat aanpassing van het Nederlandse stelsel noodzakelijk is vanwege de klappen die onze pensioenfondsen hebben opgelopen bij de crisis en vanwege de toename van de levensverwachting. Dat is aantoonbaar onjuist.” Lees het hele artikel hier.