De ambtenarenpensioenen bij het ABP zijn in gevaar. Onlangs werd bekend gemaakt dat de dekkingsgraad gezakt was tot 95, ver beneden het vereiste minimum van 105. Natuurlijk werd de lage rente weer eens aangevoerd als de hoofdreden. Het mooie van dit argument is dat de schuldvraag niet gesteld hoeft te worden. Evenmin hoef je dan in te gaan op de zeer matige beleggingsresultaten. Maar zo langzamerhand beseft iedereen dat het ABP ver achterblijft bij andere pensioenfondsen die er een wat verstandiger risicomanagement op na houden. Niettemin heeft het ABP bestuur nog niets geleerd. Kritiek wordt hooghartig weggewuifd, en de bevoogding van de verplichte deelnemers neemt eerder toe dan af. Tijd voor Kees de Lange om er maar weer eens een weblog aan te wijden, onder de titel ‘Het ABP moddert door’.

De discussie over onze pensioenen heeft nu ook het grote publiek bereikt, en de NBP loopt hierbij voorop. Op 9 september trad NBP-voorzitter Kees de Lange op in Tijd voor Max, en op 10 september in Eénvandaag. Klik op de links om deze uitzendingen te bekijken.

De NBP was, evenals in november 2009, door Kassa benaderd om de herstelplannen van de vijf grootste bedrijfstakpensioenfondsen door te rekenen op basis van de nieuwste ontwikkelingen. Op zaterdag 19 september kwam NBP-vice-voorzitter Leo van Heesch in Kassa uitgebreid in beeld met zijn berekeningen. In dezelfde uitzending ging NBP-voorzitter Kees de Lange stevig in debat met Gerard Riemen, van de Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen (VB). Beoordeel zelf wie het beste uit deze confrontatie kwam. Op de website van Kassa kunt u bovendien nog een interview zien met Leo van Heesch over de pensioenproblemen. Bekijk vooral beide TV fragmenten. In het scherm dat verschijnt, kunt u de fragmenten afzonderlijk aanklikken. Lees ook de inleiding tot het programma dat op deze pagina staat en let op de gemeenplaatsen waarvan Gerard Riemen zich bedient.

Leo van Heesch vat alles nog eens samen op zijn weblog, ‘Voor Gepensioneerden geen KASSA‘. Verder kunt u voor de vijf grote pensioenfondsen BPFbouw, Zorg en Welzijn, PMT Metaal en Techniek, ABP, en PME Grootmetaal in detail nagaan in hoeverre men achterblijft bij de loonontwikkeling, of bij de prijsontwikkeling in Nederland. Gegevens die u van deze fondsen zelf nooit zult vernemen.

Op 10 september kwamen de bedrijfstakpensioenfondsen met een paginagrote misleidende advertentie in alle kranten. Er werd gesproken over iets meer of iets minder pensioen, afhankelijk van de economische situatie. Wat men met een ietsje bedoelt werd later pas duidelijk. Het fonds Zorg en Welzijn sluit van 10 of zelfs 15 procent op de pensioenen niet uit. Kan het een ietsje minder misschien?

Tenslotte het FNV, de bond die in de bedrijfstakpensioenfondsen de grote meerderheid van bestuursplaatsen voor werknemers inneemt. Het pensioenfonds van deze bond is letterlijk failliet. Uit de contributies van de leden werd 30 miljoen gelicht om een overgang naar het bijna even zieltogende fonds Zorg en Welzijn te bekostigen. Men kan zich voorstellen dat het gemiddelde FNV lid een ander besteding van zijn contributie voor ogen had, bijvoorbeeld ten behoeve van zijn belangenbehartiging. Dezelfde bond die de ‘deskundigen’ levert die uw uitgestelde loon beheren. Te gek voor woorden.

Nu openlijk met kortingen op nominale pensioenen gedreigd wordt, rijst bij velen de vraag wat de toezeggingen uit het verleden over uw pensioen juridisch waard blijken te zijn. Volstrekt duidelijk is dat er verwachtingen gewekt zijn, waar nu de hand mee gelicht dreigt te worden.

De pensioenfondsen zelf zijn nog volkomen in de ontkenningsfase. In diverse krantenberichten komt uitgebreid aan de orde dat het ABP in grote problemen zit en afstempelen niet uit kan sluiten. Je zou dan enige deemoedigheid bij het ABP bestuur verwachten. Helaas, het schoolvoorbeeld van misleiding is steeds weer datzelfde ABP. Met een communicatiebeleid dat steeds meer het predicaat lachwekkend verdient, gaan zij nog steeds met hun mantra de boer op dat zij het uitstekend gedaan hebben en dat er niets aan de hand is. Dat de zaken er heel wat slechter voor staan dan onze ABP ‘prominenten’ beweren, wist u natuurlijk al na ons programma Kassa van zaterdag 18 september. 

De wijze waarop ouderen in de Nederlandse samenleving door het merendeel van de politieke partijen behandeld en uitgesloten worden, is Kees de Lange een doorn in het oog. In zijn weblogRechtsom of linksom: ouderen zijn de klos’ gaat hij op de zaak in.

Maandag 10 januari presenteerde de nieuwe politieke groepering 50PLUS haar kandidatenlijsten voor de statenverkiezingen en de Eerste Kamer. Onze oud-voorzitter Kees de Lange vervult in deze partij een prominente rol. Dat is ook de reden dat hij in goed overleg zijn functie bij onze Bond heeft neergelegd. Als NBP willen wij onafhankelijk blijven van welke politieke groepering dan ook. Wel is het zo dat 50PLUS de punten uit ons Pensioenmanifest onverkort heeft overgenomen. Joop van Vliet wijdt er als lid van de Partij voor de Dieren een weblog, ‘Hoera, alweer een partij er bij!’ aan.

Verder heeft De Nederlandsche Bank afspraken gemaakt met de Pensioenkoepels over tijdige communicatie als er afstempeling dreigt. Een voornemen tot korten van pensioenen per 1 april 2012 moet rond 18 februari van dit jaar met de deelnemers van de betreffende pensioenfondsen worden gecommuniceerd. Overigens is de peildatum 31 december 2010 en toen was de dekkingsgraad van de pensioenfondsen beter dan de afgelopen maanden door koersstijgingen en een stijging van de rente. Dus de kans dat pensioenfondsen moeten gaan korten is afgenomen.

De afgelopen week is het pensioenregister gelanceerd. Op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je met je Digidcode inloggen en kijken naar je opgebouwde rechten. Zoals alle digitale informatie is het resultaat afhankelijk van de input, in dit geval van de pensioenuitvoerders en daar schijnt nog altijd veel aan te mankeren. In elk geval was de informatie over het pensioen van de schrijver van dit nieuws onvolledig.
Het gedrocht dat onder de naam “Pensioenakkoord” door werkgevers in eendrachtige samenwerking met de vakbonden wordt uitgebroed, blijkt steeds ingewikkelder te worden. De Dikke van Dale kan zijn borst nat maken want er wordt aan de lopende band nieuwe terminologie uitgevonden. U kunt alvast noteren: groeivoetbenadering, rendementsaanpassingsmechanisme en het invaren van bestaande rechten. Dat allemaal om de werkgevers aan het door hen zo gewenste defined contribution te helpen. Dat wil zeggen, de premie is voor hen gemaximeerd en alle risico’s van rendement, rente ontwikkeling en langer leven worden volledig bij de deelnemers neergelegd. Wij als bond beraden ons op acties om dat onzalige plan alsnog te stoppen.

De pensioenen zijn een onderwerp met stip geworden in alle media. Dat mag op zich verbazen, want wat er nu gebeurt, zag iedereen die rekenen kan al lang aankomen. Maar wat we nu ook zien, is pas echt gênant: pensioenfondsbestuurders buitelen over elkaar heen in hun weinig overtuigende pogingen om verplichte deelnemers gerust te stellen. Dat hun eigen fonds diep in het rood staat, daar praten we maar liever even niet over. Sir Arthur Conan Doyle zou niet verbaasd zijn geweest. Kees de Lange schrijft er een weblog over, onder de titel ‘De hond die niet blafte’.

Ook het ABP bestuur begrijpt nu eindelijk dat het ABP in zwaar weer is. In de media moeten de verplichte deelnemers rijp gemaakt worden voor een directe korting op hun nominale pensioenen. Over indexatie wordt al lang niet meer gepraat. Gepensioneerden zijn de slachtoffers, maar daar hoef je als ABP natuurlijk niet mee te communiceren. Met een grote dosis woede schrijft Kees de Lange zijn weblogBelogen en bedrogen’.

Nieuws op pensioengebied is tegenwoordig uitsluitend slecht nieuws. En nieuws op pensioengebied waar FNV-bons Peter Gortzak bij betrokken is, is meestal nog slechter dan de doorsnee ellende. Zo ook nu. Want vakbonden en werkgevers schijnen het eens te zijn geworden om onder meer de verworven pensioenrechten van gepensioneerden ter discussie te stellen. Een verlaging van pensioenen dus, in gewone-mensen-taal. In zijn weblog gaat Kees de Lange nog eens kritisch op de zaak in, onder de titel ‘Nou nee, niet helemaal…’.

Het kan altijd nog erger als het om onze pensioenen gaat. De nieuw benoemde minister Kamp (VVD) laat al kort naar zijn aantreden zien helemaal niets op te hebben met de belangen van miljoenen gepensioneerde Nederlanders. Zij zijn de klos, en zien zonder dat hen ook maar iets gevraagd wordt hun koopkracht verder verdampen. Leo van Heesch heeft er in zijn weblogHuilen met de wolven’ geen goed woord voor over.

De overheid stelt zich graag op als de welbekende Robin Hood. Echter, ze hebben het niet helemaal goed begrepen. In plaats van te stelen van de rijken om de armen te helpen, doet zij precies het omgekeerde. Belastingbetalers en gepensioneerden mogen bloeden voor de banken die door eigen toedoen in de problemen zijn gekomen. Joop van Vliet heeft er in zijn weblogDe ene drenkeling is de andere niet’ weinig goede woorden voor over.

De nieuwe politieke partij 50PLUS (OokU) heeft als belangrijk programmapunt om de belangen van ouderen, met name ook op pensioengebied, te beschermen. Daar is in de huidige barre tijden alle reden toe. Waar de Haagse politiek de andere kant op kijkt of ouderen beziet als de categorie bij uitstek die wel financieel geplukt kan worden, komen de ouderen nu eindelijk in opstand. De dreiging dat de pensioenen bij Smit Sleepdienst in de Rotterdamse haven met ruim 13 % gekort zouden worden, heeft maatschappelijk veel losgemaakt. Voor 50PLUS was er alle aanleiding mr. John Peters opdracht te geven in deze onverkwikkelijke zaak op 1 december 2010 aangifte te doen. Lees het persbericht dat door 50PLUS is uitgebracht, en neem kennis van de dagvaarding. We blijven u op de hoogte houden. Meer over 50PLUS treft u aan in een artikel op 29 november 2010 van Jaap Roelants, “Nieuwe ‘PensioenPartij’:50PLUS” op de website van Geld & Recht.