ABP zag zijn belegd vermogen oplopen naar 300 miljard en noteerde eind december een dekkingsgraad van 105,9 procent. Dat is 1,7 procentpunt boven het vereiste minimum. Die uitkomst deed het ABP-bestuur besluiten om de vorig jaar doorgevoerde rechtenkorting van 0,5 procent ongedaan te maken. Vanwege het prille herstel ziet ABP echter af van indexatie en houdt het vast aan de herstelopslag van 3 procentpunten in de premie van 21,6 procent van het pensioengevend salaris, zo liet voorzitter Henk Brouwer weten.

Op de ABP-site http://www.abp.nl/over-abp/nieuws/ was op 31-januari 2014 het bericht over het terugdraaien van de korting nog niet te zien. Wel wordt de dekkingsgraad van 105,9 officieel bekend gemaakt op http://www.abp.nl/over-abp/resultaten/dekkingsgraad/

In ons zusterblad Ons Pensioen, dat op 12 september 2013 verscheen lezen we op pagina 7 onder Actueel Nieuws, het volgende.

Met veel belangstelling werd uitgezien naar de toespraak die minister-president Marc Rutte, na maandenlang zwijgen, hield in het kader van de Schoolezing op 2 september j.l.
De meeste redacties uit de media waren negatief en varieerden van “Niets nieuws” via “weinig inspirerend” en “slap verhaal” tot bij nujij.nl “U kunt in bonken vallen, burger”. De reacties van de burgers op deze reacties waren veelal nog negatiever en het soms onverhulde taalgebruik zullen wij u maar besparen.

Op dinsdag 17 september is het Prinsjesdag. Op deze dag presenteert het kabinet de plannen voor 2014.

Website
Op www.rijksoverheid.nl/prinsjesdag staat allerlei achtergrondinformatie over Prinsjesdag, de route van de koets, de Troonrede en foto’s van o.a. de hoedjesparade. Ook staan er vanaf 15.15 uur op 17 september alle plannen en cijfers uit de Miljoenennota en de rijksbegroting. Zo geeft het onderdeel ‘Huishoudboekje van Nederland’ op een interactieve manier inzicht in de inkomsten en uitgaven van de Rijksoverheid. In het onderdeel ‘Uitgelicht voor u’ zijn de maatregelen voor de meest belangrijke onderwerpen uit de verschillende begrotingen te zien.

Rijksfinanciën app

Alle plannen en festiviteiten staan ook op de Rijksfinanciën app, die gratis beschikbaar is voor Apple en Android tablets. Op dit moment zijn hier foto’s en video’s uit voorgaande jaren te bekijken. Op Prinsjesdag vanaf 15.15 uur zijn ook de officiële Prinsjesdagstukken en de Miljoenennota naar thema te raadplegen. Uiteraard worden de foto’s en video’s van dit jaar ook beschikbaar gesteld in de app. De Rijksfinanciën app is beschikbaar via de iTunes App Store en via de Google Play App Store.

Het inkomen van ouderen is de afgelopen twee decennia flink gestegen. Dat geldt ook voor het vermogen waar ouderen over beschikken. De kans op armoede is onder ouderen het laagst van alle leeftijdsgroepen. De doelstellingen ten aanzien van het inkomensbeleid van ouderen zijn daarmee grotendeels gerealiseerd, wel kunnen de doelstellingen op een efficiëntere manier bereikt worden. Deze conclusies staan in het ‘Interdepartementaal BeleidsOnderzoek 65+’, dat 13 september 2013 naar de Tweede Kamer is gezonden door minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Op de 8 drogredenen van de economieredacteur in de Volkskrant van 21 september 2013 over de pensioenen, reageer ik met 8 nuanceringen:

Nuancering 1: Ouderen gaan er het hardst op achteruit.

Denkend in cohorten dan worden geborenen vóór 1945 harder getroffen dan degenen die na 1955 ter wereld kwamen. Oorzaken: De salarissen na wereldoorlog II eindigden op een niveau, waarvoor de huidige generatie niet kan en wil werken. Het beginsalaris van een deel der jonge generatie nu omvat een getal dat hun ouders meestal niet hebben ontvangen aan het eind van hun loopbaan. In doorsnee vermogende ouderen hebben veelal een eigen woning maar dat staat niet gelijk aan een kassa van waaruit men vrijelijk kan putten.

Een 10 met een griffel

Joop van Vliet

logo-jonge-democratenlogo-jonge-socialistenlogo-jovd

Het door de politieke jongerenorganisaties “Jonge Democraten”, “Jonge Socialisten” en “JOVD” gelanceerde 10-puntenplan voor de 2e pijler van ons pensioenstelsel, verdient een dikke 10 met een griffel, maar zonder zoen van de juffrouw. Die 10 is vooral voor de moed om de veel betreden paden te verlaten en met iets nieuws te komen, want er zijn wat minder goede en zelfs overbodige punten. Snel maar eens verder met wat ik goed of zelfs erg goed vind:

Op vrijdag 11 oktober 2013 verscheen er in Den Haag Centraal een interview met de voorzitter. Via deze link kunt u dat interview lezen.

Charles Beugelink

De wijzigingen in de pensioenwetgeving hebben gevolgen voor de medezeggenschap. De Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen schept nieuwe kaders voor pensioenfondsen op het gebied van bestuur, toezicht en medezeggenschap. Hoe zijn deze zaken nu geregeld bij ABP en wat verandert er vanaf 1 juli 2014? Het bestuur en de raad van toezicht blijven en in plaats van de Deelnemersraad komt er een Verantwoordigingsorgaan.

Aart de Groot en Tjebbe Visser

Introductie

Wij, Aart (lft) en Tjebbe (lft) volgden beiden een opleiding weg- en waterbouwkunde, Aart aan de HTS te Haarlem en Tjebbe aan de TH te Delft. We kennen elkaar van de periode dat we werkten bij Zanen Verstoep, dat infrastructuurprojecten uitvoerde in binnen- en buitenland. Voordat het bedrijf een eigen pensioenfonds vormde werd de pensioenvoorziening van de medewerkers ondergebracht bij het Sociaal Fonds Bouwnijverheid en daardoor krijgen wij nu beiden een deel van ons pensioen van het bpfBouw.
Toen Zanen Verstoep werd overgenomen door Boskalis ging Aart mee naar de afdeling Verre Oosten, project acquisitie en begeleiding van werken in uitvoering. Na zijn pensionering kwam hij, als vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden, in het bestuur van het ondernemingspensioenfonds en de beleggingscommissie.
Tjebbe stapte over naar Rijkswaterstaat en werd ‘resident engineer’ bij de bouw van de Oosterscheldedam. Na de voltooiing daarvan kreeg hij verantwoordelijkheid voor de bouw van andere ‘kunstwerken’, zoals de Martinus Nijhoffbrug, de Maeslantkering en de Betuwelijn. Daarnaast was hij arbiter bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Charles Beugelink

Jan Kune en Bert Koster gekozen

De verkiezingen zijn achter de rug. Op 11 april j.l. werd de uitslag officieel bekend gemaakt. Het was een hectische periode gezien de korte tijd die we hadden om kandidaten aan te dragen, die voldeden aan de eisen van het ABP. Er was een gezamenlijke kandidatenlijst onder de naam OSGOO (Onafhankelijk Samenwerkingsverband Gepensioneerden Overheid en Onderwijs) waaraan behalve de NBP ook deelnamen:

  • KVEO (Kon. vereniging van eervol ontslagen officieren van de Nederlandse krijgsmacht)
  • BPPol (Belangenvereniging Pensioengerechtigden Politie)
  • VG-Schiphol (Vereniging Gepensioneerden Schiphol)
  • VNol (Ver. van Nederlandse Oud-Loodsen)

In totaal waren er 14 kandidaten waaronder 7 NBP-leden.